Popis pravidiel SMS súťaže Vyhraj MINI na čísle 7007

 1. Organizátorom a technickým realizátorom vedomostnej SMS súťaže Vyhraj MINI je spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava, z apísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 18777/B. Súťaž má charakter propagačnej, vedomostnej hry, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Cieľom Súťaže je podpora aktivít a značky Organizátora, televíznej stanice, príp. reklamných partnerov súťaže. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v Súťaži.

 

 1. Účastník sa do súťaže zapojí odoslaním súťažnej SMS na číslo 7007v období trvania samotnej súťaže. Tvar registračnej SMS:

MINI           alebo   MINI (medzera) odpoveď 

alebo

MINI1-9     alebo   MINI1-9 (medzera) odpoveď 

 

 1. Registračná SMS správa odoslaná na správne číslo 7007 a v správnom tvare sa považuje za platnú SMS správu. Systém realizátora súťaže akceptuje SMS s uvedenými kľúčovými slovami, podľa bodu 3, písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa systémom považuje za platnú SMS. Uvedené kľúčové slová MINIMINI1až MINI9 sú pre podmienky súťaže rovnocenné.

 

 1. Aktuálne zadania tzv. kľúčové slovo súťaže, skrátené SMS číslo, cena za účasť           v súťaži sú uverejnené na stránke www.vyhrajminicko.sk v skrátených verziách budú uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.

 

 1. Počas súťaže bude organizátor poskytovať možnosť účastníkom súťaže prostredníctvom Aktuálneho zadania možnosť získať bonusy pre zvýšenie šance na výhru.

 

 1. Organizátor má právo kedykoľvek počas súťaže informovať účastníkov súťaže prostredníctvom automatických bezplatných sms o možných prémiách a bonusoch. Príklady prémiových hier: Zaslaním SMS môže účastník hry získať v organizátorom uvedenom období XY bodov = účastí v žrebovaní za jednu štandardnú SMS účtovanou sumou 2,00€ s DPH. To znamená, že účastník hry bude v hernom cykle, počas ktorého zaslal uvedenú SMS, XY-krát, v žrebovaní o výhru.

 

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť každý účastník, ktorý súhlasí s týmto Štatútom Súťaže a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné. Jeden súťažiaci môže počas trvania súťaže poslať i viac registračných SMS správ. Počtom SMS správ si súťažiaci zvyšuje svoju šancu vyhrať.

 

 1. Zaslaním platnej SMS správy do Súťaže súťažiaci zároveň získava zľavu 10% na nákup tovaru TV OSEM na stránke www.tv8.sk, ktorú si môže uplatniť pri telefonickej objednávke. Počtom SMS nie je možné zľavy v e-shope kumulovať. Súťažiaci, ktorý si takúto zľavu uplatní, je povinný sa kedykoľvek na vyzvanie preukázať spätnou SMS správou, ktorú obdržal ako potvrdenie účasti v Súťaži.

 

 1. Zaslaním správnej SMS v správnom tvare sa účastník súťaže dostáva do žrebovania o výhru osobný automobil MINI ONE a o týždenné výhry: MINI USB kľúč 32GB.

 

 1. Cena odoslanej SMS z  telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne skrátené číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 2,00€ s DPH.

 

 1. Zaslaním SMS v tvare: MINI(1-9) A/B na číslo 7007 sa odosielateľ stáva účastníkom hry. Zároveň si aktivuje týždenný SMS MINI kvíz, v ktorom bude postupne dostávať vedomostné otázky prostredníctvom bezplatných informačných SMS na týždennej báze, a to vždy v prvý deň aktuálneho hracieho týždňa (pondelok).

 

 1. Každá správna odpoveďna vedomostnú otázku z SMS MINI kvízu prináša hráčovi (účastníkovi hry) viac a viac herných bodov = účastí v žrebovaní o hlavnú výhru, pričom počet získaných bodov za každú správnu odpoveď postupne stúpa systémom (príklad):
 2. otázka  = 5 bodov,
 3. otázka  = 7 bodov,             (priebežný stav 12 bodov)
 4. otázka  = 10 bodov,           (priebežný stav 22 bodov)

Poradie jednotlivých otázok nie je možné pozmeniť a otázky nie je možné preskakovať.

 

Postupným zodpovedaním vedomostných otázok tak hráč získa stále väčší počet bodov. Stav bodov si môže súťažiaci hráč kedykoľvek zistiť prostredníctvom SMS príkazu:   MINI(medzera)STAV na číslo 7007.

Cena spätnej SMS s informáciou o aktuálnom stave bodov ku termínu ich korektného spracovania je 0,10€ s DPH.

 

 1. Nesprávna odpoveď na vedomostnú otázku z MINI Kvízu NIE JEspoplatnené cenou 2,00€ s DPH a súťažiaci nezískava ani žiadne body = účasti v žrebovaní.

 

 1. Pokiaľ si súťažiaci neželá dostávať zadarmo týždenne SMS otázky je možné sa z týždenného SMS MINI kvízu kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom SMS príkazu:  MINI(medzera)STOPna číslo 7007, pričom potvrdenie spätnou SMS odpoveďou nie je spoplatnené.

 

 1. Pokiaľ chce súťažiaci pokračovať v hre, stačí opäť zaslanie SMS odpovede na vedomostnú otázku v tvare: MINI (medzera) A/B alebo len zaslanie SMS v tvare: MINI na skrátené číslo 7007 (SMS spoplatnená sumou 2,00€ s DPH), čím si zároveň obnoví pokračovanie účasti v týždennom SMS MINI Kvíze a prijímaní zadarmo jednej SMS otázky s možnosťou na ňu opäť odpovedať.

 

 1. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS                   o nesprávnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá              za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.

 

 1. Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky                 od 15.10.2018 do 17.02.2019.

 

 1. Žrebovaniehlavnej výhry MINI ONE sa uskutoční  na tretí deň  po ukončení  súťaže. Žrebovanie týždennej výhry sa uskutoční vždy na druhý deň po skončení daného hracieho týždňa, pričom do žrebovania vstupujú len správne SMS odpovede zaslané počas posledného hracieho týždňa.

 

 1. Žrebovanie hlavnej výhry sa uskutoční vždy náhodným počítačovým výberom zo všetkých prijatých SMS správ v správnom tvare zaslaných do dátumu platnosti súťaže. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky. Po zodvihnutí budú vyžrebovanému položené dve vedomostné otázky.  V prípade, že vyžrebovaný účastník nezdvihne do 5-tich zazvonení  alebo správne nezodpovie na obidve položené vedomostné otázky stráca nárok na výhru. Následne bude systémom realizátora súťaže vybraný ďalší možný výherca. Proces sa bude opakovať až do momentu, kým bude známy výherca hlavnej výhry, na základe splnenia všetkých súťažných podmienok.

 

 1. Žrebovania technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P:O. BOX 60, 830 00 Bratislava. Odovzdanie výhry sa uskutoční v priestoroch stanovených Organizátorom, po vzájomnej dohode s výhercom.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, a to najmä spôsob registrácie do Súťaže, spôsob zaradenia platných registračných SMS správ do Súťaže, počet žrebovaní a/alebo ich čas, súťažnú otázku, resp. celú mechaniku Súťaže.

 

 1. Ak sa Organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor.

 

 1. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

 

 1. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru. Takáto výhra neprepadá v prospech Organizátora, ale ten zabezpečí náhradné žrebovanie nového výhercu, o ktorom bude informovať prostredníctvom webovej stránky súťaže. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb preukáže výherca na požiadanie organizátora.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto  a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi  a získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi a zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

 1. Organizátor a technický realizátor súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom  v súvislosti s realizáciou výhier.

 

 1. Na výhry z tejto SMS súťaže nie je právny nárok a nedajú sa vymáhať súdnou cestou.

 

 1. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Organizátora súťaže bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.

 

 1. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti                  s účasťou v Súťaži.

 

 1. Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora súťaže. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkach http://www.mediatex.sk/?p=739

 

 1. Pokiaľ účastník súťaže podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže, ale bola podaná po skončení Súťaže, Organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu:  s označením „Sťažnosť na súťaž Vyhraj MINI“.

 

 1. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.

 

 1. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.

 

 1. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis SMS súťaže, budú uverejnené na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.

 

 1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Mediatex s.r.o., ďalej partneri súťaže, ani osoby priamo podieľajúce sa na zabezpečovaní súťaže a ich rodinní príslušníci.

Kontakt: info@mediatex.sk,   vyhrajminicko.sk,   mediatex.sk

V Bratislave dňa 12.10.2018.