Popis pravidiel SMS súťaže Vyhraj MINI na čísle 7007

 1. Organizátorom a technickým realizátorom vedomostnej SMS súťaže Vyhraj MINI je spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 18777/B. Súťaž má charakter propagačnej, spotrebiteľskej a vedomostnej hry, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Účelom súťaže je podpora aktivít a značky organizátora, podpora predaja reklamných predmetov televízie TV OSEM a značky TV OSEM, a podpora reklamných, mediálnych a iných partnerov súťaže.

 

 1. Predmetom štatútu je definovanie pravidiel súťaže „Vyhraj MINI“ (ďalej len súťaž) zverejnenej a propagovanej prostredníctvom dohodnutých médií, internetových stránok, SMS a dalších mediálnych prostriedkov. S plným znením štatútu súťaže sa môžu účastníci oboznámiť v čase jej trvania na stránke vyhrajminicko.sk.

 

 1. Účastníkom súťaže je každý užívateľ, ktorý sa do súťaže zaregistruje prostredníctvom SMS správy odoslanej zo SIM karty ktoréhokoľvek slovenského mobilného operátora

 

odoslaním súťažnej SMS na číslo 7007 v období trvania súťaže. Tvary registračnej SMS:

                              MINI

MINI (medzera) odpoveď

MINIxy

MINIxy (medzera) odpoveď

(xy = alfanumerické číslo)

Cena spätnej SMS správy je 2,00 € s DPH.

 

 1. Osobami vylúčenými zo súťaže sú zamestnanci a ich rodinní príslušníci spoločností Mediatex s.r.o., ako aj zamestnanci všetkých subdodávateľských firiem podieľajúcich sa na príprave a realizácii súťaže.

 

 1. Registračná SMS správa odoslaná na správne číslo a v správnom tvare sa považuje za platnú súťažnú SMS správu, a bude potvrdená spätnou SMS správou s informáciou o zapojení sa do súťaže. Cena registračnej SMS z telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Cena spätnej SMS správy je definovaná v zmysle bodu 4. tohto štatútu. Bonusový kredit operátora (pokiaľ ho poskytuje) nie je možné pre účely účasti v súťaži použiť.

 

 1. Konkrétne informácie o skrátenom SMS čísle, presnom tvare SMS správy, cene za účasť v súťaži sú vždy uverejnené pre spotrebiteľov adekvátnym spôsobom podľa charakteru zverejnenia resp. média (internet, letáky, plagáty, rozhlasové a televízne spoty a pod.) za účelom ich korektného zapojenia sa do súťaže.

 

 1. Organizátor je oprávnený v priebehu hry poskytovať účastníkom súťaže rôzne bonusy pre zvýšenie ich šance na získanie výhry. Informácie o získaní bonusov je organizátor oprávnený poskytovať účastníkom kedykoľvek počas súťaže aj prostredníctvom bezplatných informačných SMS.

 

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každý účastník, ktorý súhlasí s týmto štatútom súťaže a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné. Jeden súťažiaci môže počas trvania súťaže poslať i viac registračných SMS správ. Počtom SMS správ si súťažiaci zvyšuje svoju šancu na získanie výhry.

 

 1. Zaslaním platnej SMS správy do súťaže súťažiaci zároveň získava zľavu 10% na nákup tovaru TV OSEM na stránke www.tv8.sk, ktorú si môže uplatniť pri telefonickej objednávke. Počtom SMS nie je možné zľavy v e-shope kumulovať. Súťažiaci, ktorý si takúto zľavu uplatní, je povinný sa kedykoľvek na vyzvanie preukázať spätnou SMS správou, ktorú obdržal ako potvrdenie účasti v súťaži.

 

 1. Hlavnou výhrou v súťaži je osobný automobil MINI ONE v hodnote 20.990,00 € s DPH. Týždennými výhrami sú USB kľúče MINI 32GB.

 

 1. Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky od 15.10.2018 do 31.03.2019.

 

 1. Žrebovaniehlavnej výhry automobilu MINI ONE sa uskutoční z celkovej databázy účastníkov dňa 02.04.2019, ktorí platne alebo so správnou odpoveďou zaslali súťažnú SMS správu do termínu ukončenia súťaže. Ak vyžrebovaný súťažiaci hlavnej výhry odpovie na telefonát do 10 sekúnd a zároveň správne zodpovie na dve jednoduché vedomostné otázky, bude vyhlásený za výhercu. V prípade, že vyžrebovaný súťažiaci nezdvihne do 10 sekúnd alebo nezodpovie správne na obidve vedomostné otázky, bude vyžrebovaný ďalší súťažiaci. Proces žrebovania výhercu sa bude opakovať až do momentu, kým bude vyhlásený výherca hlavnej výhry na základe splnenia všetkých súťažných podmienok. Odovzdanie výhry sa uskutoční na mieste stanovenom organizátorom po vzájomnej dohode s výhercom.

 

 1. Žrebovanie týždennej výhry sa uskutoční vždy na druhý deň po skončení daného hracieho týždňa, pričom do žrebovania vstupujú len SMS so správnou odpoveďou zaslané počas posledného hracieho týždňa pričom vyžrebovaný súťažiaci musí následne zodpovedať vedomostnú otázku. V prípade, ak súťažiaci nezodpovie vedomostnú otázku správne, organizátor vyžrebuje ďalšieho súťažiaceho.

 

 1. V prípade, že výhercom bude maloletá osoba, zastupovať ho a komunikovať ohľadom odovzdania výhry bude za neho zákonný zástupca.

 

 1. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.

 

 1. Aktivovanie hry SMS MINI kvíz v rámci súťaže Vyhraj MINI

 

Zaslaním SMS v tvare: MINIxy(medzera)A/B na číslo 7007 sa odosielateľ stáva účastníkom hry. Zároveň si aktivuje týždenný SMS MINI kvíz, v ktorom bude postupne dostávať vedomostné otázky prostredníctvom bezplatných informačných SMS na týždennej báze a to vždy v prvý deň aktuálneho hracieho týždňa (pondelok).

Každá správna odpoveď na vedomostnú otázku z SMS MINI kvízu prináša účastníkovi hry navýšenie žrebov (účastí v hre), pričom počet získaných žrebov za každú správnu odpoveď postupne stúpa stanoveným systémom – napríklad:

 1. otázka = 5 žrebov,
 2. otázka = 7 žrebov, (priebežný stav 12 žrebov)
 3. otázka = 10 žrebov, (priebežný stav 22 žrebov)

Poradie jednotlivých otázok nie je možné meniť a otázky nie je možné preskakovať.

Postupným zodpovedaním vedomostných otázok hráč získa stále väčší počet žrebov. Stav žrebov si môže súťažiaci hráč kedykoľvek zistiť prostredníctvom SMS v tvare: MINI(medzera)STAV na číslo 7007. Cena spätnej SMS s informáciou o aktuálnom stave žrebov je 0,10€ s DPH.

Nesprávna odpoveď na vedomostnú otázku z MINI kvízu nie je spoplatnená a súťažiaci nezískava ani žiadne žreby v hre.

Pokiaľ si súťažiaci neželá dostávať pravidelne raz týždenne bezplatné SMS otázky je možné sa z týždenného SMS MINI kvízu kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom SMS v tvare: MINI(medzera)STOP na číslo 7007, pričom potvrdenie spätnou SMS nie je spoplatnené.

Pokiaľ chce súťažiaci pokračovať v hre MINI kvíz, stačí opäť zaslanie SMS odpovede na vedomostnú otázku v tvare: MINI(medzera)A/B alebo zaslanie SMS v tvare: MINI na skrátené číslo 7007 (SMS je spoplatnená sumou 2,00 € s DPH), čím si obnoví pokračovanie účasti v týždennom SMS MINI kvíze.

 

 1. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o nesprávnosti zaslanej SMS. Organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, a to najmä spôsob registrácie do súťaže, spôsob zaradenia platných registračných SMS správ do súťaže, počet žrebovaní a/alebo ich čas, súťažnú otázku, resp. celú mechaniku súťaže.

 

 1. Ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor.

 

 1. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb je výherca povinný preukázať na požiadanie organizátora.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto  a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania a získavania výhier v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 

 1. Organizátor a technický realizátor súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.

 

 1. Na výhry z tejto SMS súťaže nie je právny nárok a nedajú sa vymáhať súdnou cestou.

 

 1. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie organizátora súťaže bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.

 

 1. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.

 

 1. Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátor a súťaže. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkach http://www.mediatex.sk/?p=739

 

 1. Pokiaľ účastník súťaže podá sťažnosť počas súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí súťaže, ale bola podaná po skončení súťaže, organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia súťaže na adresu organizátora súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@mediatex.sk s označením „Sťažnosť na súťaž Vyhraj MINI“. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu súťaže sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.

 

 1. Rozhodnutie organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.

 

 1. Spoločnosť Mediatex s.r.o. má výhradné právo na zmenu tohto štatútu.

 

 1. Kontakt: info@mediatex.sk, sk, mediatex.sk

 

 

V Bratislave dňa 05.02.2019.

© 2018 Mediatex s.r.o.