Popis pravidiel SMS súťaže HARLEY-DAVIDSON na čísle 7009

 1. Organizátorom a technickým realizátorom vedomostnej SMS súťaže HARLEY DAVIDSON je spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 18777/B. Súťaž má charakter propagačnej, vedomostnej hry, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Cieľom Súťaže je podpora aktivít a značky Organizátora, televíznej stanice, príp. reklamných partnerov súťaže. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v Súťaži.
 3. Účastník sa do súťaže zapojí odoslaním registračnej SMS v období trvania samotnej súťaže. Tvar registračnej SMS:

HD (medzera) odpoveď    alebo   len HD  na číslo 7009

MOTO (medzera) odpoveď    alebo   len MOTO  na číslo 7009

TS (medzera) odpoveď    alebo   len TS  na číslo 7009  na číslo 7009

prípadne

HD (1-9)                         na číslo 7009

MOTO (1-9)                  na číslo 7009

TS                                     na číslo 7009

 1. Registračná SMS správa odoslaná na správne číslo a v správnom tvare sa považuje za platnú SMS správu. Systém realizátora akceptuje SMS s uvedeným kľúčovým slovom podľa bodu 3, písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa systémom Mediatex považuje za platnú SMS.
 2. Aktuálne zadania tzv. kľúčové slovo súťaže, skrátené SMS číslo, cena za účasť v súťaži sú uverejnené na stránke mediatex.sk a na stránke súťaže vyhrajharley.sk  v skrátených verziách budú uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
 3. Počas súťaže bude organizátor poskytovať možnosť účastníkom súťaže prostredníctvom Aktuálneho zadania možnosť získať bonusy pre zvýšenie šance na výhru.
 4. Organizátor má právo kedykoľvek počas hry informovať účastníkov hry prostredníctvom automatických bezplatných sms o možných prémiách a bonusoch. Príklady prémiových hier: Zaslaním SMS môže účastník hry získať v organizátorom uvedenom období XY žrebov za jednu štandardnú SMS účtovanou sumou 2,00€ s DPH. To znamená, že účastník hry bude v hernom cykle, počas ktorého zaslal uvedenú SMS, XY krát, v žrebovaní o výhru.
 5. Do Súťaže sa môže zapojiť každý účastník, ktorý súhlasí s týmto Štatútom Súťaže a s ďalšími podmienkami špecifikovanými počas Súťaže. Tieto sa pre neho stávajú záväzné. Jeden súťažiaci môže počas trvania súťaže poslať i viac registračných SMS správ. Počtom SMS správ si súťažiaci zvyšuje svoju šancu vyhrať.
 6. Zaslaním platnej SMS správy do Súťaže získava súťažiaci zľavu 10% na nákup tovaru TV OSEM na stránke www.tv8.sk, ktorú si môže uplatniť pri telefonickej objednávke. Počtom SMS nie je možné zľavy v e-shope kumulovať. Súťažiaci, ktorý si takúto zľavu uplatní, je povinný sa kedykoľvek na vyzvanie preukázať spätnou SMS správou, ktorú obdržal ako potvrdenie účasti v Súťaži.
 7. Zaslaním správnej SMS v správnom tvare sa účastník súťaže dostáva do žrebovania o výhry: dva motocykle Harley-Davidson Street 750.
 8. Cena odoslanej SMS z  telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne skrátené číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do súťaže. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 2,00€ s DPH.
 9. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
 10. Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky od 5.5.2018 do 01.09.2018.
 11. Žrebovanie sa uskutoční náhodným počítačovým výberom zo všetkých prijatých SMS správ v správnom tvare zaslaných do dátumu platnosti súťaže. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky. Po zodvihnutí budú vyžrebovanému položené dve vedomostné otázky.  V prípade, že vyžrebovaný účastník nezdvihne do 5-tich zazvonení  alebo správne nezodpovie na obidve položené vedomostné otázky, bude systémom vybraný ďalší výherca a proces sa bude opakovať. Žrebovanie sa uskutoční v dvoch termínoch:
 • V rámci festivalu Tanec Slnka dňa 28.7.2018
 • v rámci festivalu Komoča dňa 01.09.2018.

Žrebovania technicky zabezpečuje spoločnosť Mediatex s.r.o, P:O. BOX 60, 830 00 Bratislava. Odovzdanie výhier (motocyklov) výhercom sa uskutoční v priestoroch Harley-Davidson Bratislava, Rebarborová 1/A, 821 07 Bratislava, po vzájomnej dohode.

 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, a to najmä spôsob registrácie do Súťaže, spôsob zaradenia platných registračných SMS správ do Súťaže, počet žrebovaní a/alebo ich čas, súťažnú otázku, resp. celú mechaniku Súťaže.
 2. Ak sa Organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech Organizátora súťaže. Výhercovia súťaže budú uverejnení na  mediatex.sk a na stránke súťaže vyhrajharley.sk.
 3. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry.
 4. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech organizátora, ak Organizátor nerozhodne inak. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb preukáže výherca na požiadanie organizátora.
 5. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok súťaží, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaží, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v Súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 6. Organizátor a technický realizátor súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.
 7. Na výhry z tejto SMS súťaže nie je právny nárok a nedajú sa vymáhať súdnou cestou.
 8. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti Súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v Súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Organizátora súťaže bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.
 9. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v Súťaži.
 10. Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora súťaže. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránkach  mediatex.sk.
 11. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas Súťaže a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí Súťaže ale bola podaná po skončení Súťaže, Organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia Súťaže na adresu organizátora Súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: info@mediatex.sk s označením „Sťažnosť na súťaž HARLEY-DAVIDSON“.
 12. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu Súťaže sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
 13. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností súťažiacich je konečné.
 14. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis SMS súťaže, budú uverejnené na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
 15. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Mediatex s.r.o., ani osoby priamo podieľajúce sa na zabezpečovaní súťaže a ich rodinní príslušníci.

Kontakt: info@mediatex.sk,   vyhrajharley.sk,   mediatex.sk

V Bratislave dňa 30.04.2018