Popis pravidiel SMS hlasovania AUTO ROKA 2017 na čísle 7011

 1. Organizátorom hlasovania AUTO ROKA 2017 je spoločnosť MARS Group, spol. s r. o., P.O. BOX 110, 820 16 Bratislava 216, IČO: 45 965 943, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 70137/B. Technickým realizátorom SMS hlasovania je spoločnosť Mediatex s.r.o, P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava.
 2. Cieľom SMS hlasovania je podpora aktivít a značky Organizátor a, príp. reklamných partnerov hlasovania. Zaplatenie vkladu nie je podmienkou pre účasť v hlasovaní.
 3. Účastník sa do SMS hlasovania zapojí odoslaním SMS v tvare: AUTO (medzera) číslo modelu auta na skrátené číslo 7011 v období trvania samotného SMS hlasovania. Systém realizátora akceptuje SMS s kľúčovým slovom AUTO písané malými aj veľkými písmenami, pričom takáto SMS sa systémom považuje za platnú SMS.
 4. Aktuálne zadania tzv. kľúčové slovo hlasovania, skrátené SMS číslo, cena za účasť v SMS hlasovaní sú uverejnené na stránke mediatex.sk a v skrátených verziách budú uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
 5. Jeden súťažiaci môže počas trvania súťaže poslať i viac SMS správ.
 6. Zaslaním SMS v správnom tvare sa účastník SMS hlasovania dostáva do žrebovania o vecné výhry. Cena odoslanej SMS z  telefónneho čísla účastníka sa účtuje podľa aktuálneho cenníka mobilných operátorov. Každý súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare na správne SMS číslo súťaže, bude spätne informovaný spoplatnenou SMS o zapojení sa do hlasovania. Maximálna cena za jednu spätnú SMS je 0,80€ s DPH.
 7. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov.
 8. SMS hlasovanie bude organizátorom realizované na celom území Slovenskej republiky od 01. 12. 2017 do 28. 02. 2018.
 9. Žrebovanie o vecné výhry sa uskutoční dňa 05. 03. 2018 z tých účastníkov, ktorí v období trvania samotného SMS hlasovania zaslali minimálne jednu platnú SMS. Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky. Po zodvihnutí bude vyžrebovanému položená vedomostná otázka.  V prípade, že vyžrebovaný účastník nezdvihne,  alebo správne nezodpovie na položenú vedomostnú otázku, bude systémom vybraný ďalší výherca a proces sa bude opakovať.  Všetky ceny budú žrebované kompetentným pracovníkom MARS Group, spol. s r. o, v sídle spoločnosti.
 10. Pre potreby odovzdania ceny výhercovi bude tento telefonicky kontaktovaný na účastníckej telefonickej stanici, z ktorej poslal SMS správu.
 11. Ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor. Výhry z hlasovania budú výhercom zasielané do 90 dní od oznámenia výhry. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora hlasovania.
 12. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v hlasovaní sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor hlasovania oznámi výhercovi hodnotu výhry.
 13. V prípade ak výherca nebude mať uhradené všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb najneskôr do prevzatia výhry, stráca nárok na výhru a táto prepadá v prospech organizátora, ak organizátor nerozhodne inak. Uhradenie záväzkov voči svojmu operátorovi telekomunikačných služieb preukáže výherca na požiadanie organizátora.
 14. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto a osobitných podmienok hlasovania, najmä pre prípad podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod hlasovaní, právo účastníkovi hlasovania odmietnuť možnosť účasti v hlasovaní a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 15. Organizátor a technický realizátor hlasovania nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k nemu prišlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s realizáciou výhier.
 16. Na výhry z tohto SMS hlasovania nie je právny nárok a nedajú sa vymáhať súdnou cestou.
 17. Zaslaním SMS správy vyjadruje účastník súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov a zároveň občasným zasielaním bezplatných SMS marketingového charakteru od organizátora súťaže. Spracovanie osobných údajov sa riadi Všeobecnými podmienkami spracovania osobných údajov uverejnenými na stránke mediatex.sk.
 18. Výherca hlasovania dáva organizátorovi hlasovania výslovný súhlas s tým, že organizátor je oprávnený použiť bez nároku na náhradu meno, priezvisko, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv účastníka hlasovania – výhercu, vyhotovovať jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Účastník hlasovania súhlasí so zverejnením mena, priezviska a obce, v ktorej má trvalé bydlisko, ako výhry v prípade, ak v hlasovaní vyhrá.
 19. Prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré nešpecifikuje tento popis SMS hlasovania, budú uverejnené na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a televíznych spotoch určených spotrebiteľom.
 20. Pokiaľ účastník podá sťažnosť počas hlasovania a okolnosti to umožňujú, sťažnosť bude posúdená okamžite. V ostatných prípadoch ako aj v tom prípade, ak sa sťažnosť týka jednotlivých častí hlasovania ale bola podaná po skončení hlasovania, organizátor o sťažnosti rozhoduje do 30 pracovných dní od jej doručenia. Takáto sťažnosť musí mať písomnú formu a musí byť doručená najneskôr do 7 pracovných dní od skončenia hlasovania na adresu organizátora súťaže, alebo prostredníctvom emailu na adresu: postmaster@marsgroup.sk s označením „Sťažnosť na hlasovanie AUTO ROKA 2017“.
 21. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva, komu je určená, k akému dátumu hlasovania sa viaže, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.
 22. Rozhodnutie Organizátora týkajúce sa akýchkoľvek sťažností účastníkov hlasovania je konečné.
 23. Hlasovania sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti MARS Group, spol. s r. o, Mediatex s.r.o., ani osoby priamo podieľajúce sa na zabezpečovaní hlasovania a ich rodinní príslušníci.

 

Kontakt: postmaster@marsgroup.sk

V Bratislave dňa 01. 12. 2017.