Všeobecné podmienky poskytovania audiotexových služieb spoločnosti Mediatex s.r.o.

(ďalej len „Všeobecné podmienky“)
vydané v súlade so zákonom č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách

 

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

 • Mediatex s.r.o. so sídlom Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35 763 418, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 18777/B (ďalej len „Mediatex“, alebo „poskytovateľ“) je v zmysle zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“) a v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (ďalej aj ako „TÚ SR“) podnikom, ktorý je oprávnený poskytovať verejnú elektronickú komunikačnú službu s pridanou hodnotou Audotex.
 • Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Audiotex (ďalej len „Služba“) a jej používanie stanovujú základné technické, prevádzkové, organizačné a obchodné podmienky pre poskytovanie tejto Služby. Súčasne podmienky určujú a ohraničujú základné práva a povinnosti spoločnosti Mediatex ako poskytovateľa tejto Služby a fyzických osôb alebo právnických osôb využívajúcich túto Službu.
 • Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o pripojení na poskytovanie služby Audiotex (ďalej len „Zmluva“). Poskytovateľ a užívateľ sa podpisom Zmluvy zaväzujú k jej dodržiavaniu.

 

Čl. 2 Základné pojmy

 • Poskytovateľ je spoločnosť Mediatex..
 • Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby Audiotex spoločnosti Mediatex.
 • Telefónna stanica – telefónnou stanicou sa pre účely týchto Všeobecných podmienok rozumie telefónna prípojka v zmysle Všeobecných podmienok na poskytovanie služby Audiotex, ďalej tiež koncový bod alebo zariadenie mobilnej telefónnej siete slovenských operátorov.
 • Prístupové číslo služby predstavuje desaťmiestny číselný reťazec v tvare 0988 Txx xxx, resp. 0900 T18 xxx, 0980 Txx xxx, 0972 Txx xxx, 0976 Txx xxx, ktorého voľbou je volajúcemu umožnené dosiahnuť zriadenú Službu. Skladá sa z prístupového kódu služby (0988 resp. 0900, 0980, 0972, 0976), z číselného označenia tarify (T = 1 až 8), z číselného označenia spoločnosti a trojmiestnej kombinácie číslic určujúcej konkrétnu službu v súlade s číslovacím plánom poskytovateľa.
 • Prístupový kód služby je charakteristické rozlišovacie štvormiestne číslo služby v tvare 0988, resp. 0900, 0980, 0972, 0976. Predstavuje rozlišovací kód pre prístup k telekomunikačnej službe.
 • Vlastnosti služby sú špecifické možnosti služby Audiotex, ktoré je možné nastaviť v závislosti od potrieb a účelu Služby. Ide predovšetkým o nasledujúce možnosti:
 • služba zabezpečená prostredníctvom operátorky tzv. „živá“ služba
 • služba zabezpečená prostredníctvom centrálnych databázových súborov tzv. „pasívna“ služba
 • služba zabezpečená prostredníctvom centrálnych faxových databázových súborov tzv. „fax na vyžiadanie“
 • Verejná telekomunikačná sieť (ďalej len „VTS“) je fixná alebo mobilná telekomunikačná sieť slovenského telekomunikačného prevádzkovateľa úplne alebo čiastočne na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb.
 • Cena je aktuálna výška tarify Audiotexovej služby. Obsahuje buď výšku ceny s DPH za jednu minútu alebo maximálnu cenu s DPH za poskytovanú Službu podľa použitej tarify. Cena je uvedená vždy pri zverejnenom prístupovom čísle služby. Výšky taríf sú jednotné v rámci SR a nerozlišuje sa pri nich silná a slabá prevádzka.
 • Identifikácia prevádzkovateľa je názov a kontaktná adresa prevádzkovateľa Audiotexovej služby. Je buď textovo uvedená pri zverejnenom prístupovom čísle služby alebo na linke v hláske služby.
 • Služba Audiotex je pasívna a interaktívna informačná služba umožňujúca užívateľom prístup, alebo komunikáciu s centrálnymi databázovými súbormi a s operátormi prostredníctvom VTS s jednotnou tarifou v rámci SR.

 

Čl. 3 Špecifikácia služby Audiotex

 • Telekomunikačná služba Audiotex je interaktívna informačná služba umožňujúca telefónnym užívateľom komunikáciu s centrálnymi databázovými súbormi, alebo s operátormi prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete. Služba Audiotex patrí medzi služby premium rate (služby so zvýšenou tarifou).
 • Služba Audiotex je atraktívna služba pre všetkých telefónnych účastníkov a má celoplošnú pôsobnosť. Ponuku audiotexových služieb môžu využívať všetci telefónni účastníci z celej SR.
 • Služba Audiotex patrí do skupiny služieb s pridanou hodnotou.
 • Služba Audiotex je prístupná užívateľom v automatickej telefónnej prevádzke z ktorejkoľvek telefónnej stanice verejnej telekomunikačnej siete poskytovateľov telefónnej služby prostredníctvom užívateľom vopred vybraného prístupového čísla služby. Spojenie sa uskutočňuje prostredníctvom prístupového kódu služby 0988, alebo 0900, 0980, 0972, 0976 a následnej šesťmiestnej kombinácie podľa číslovacieho plánu poskytovateľa služby. Mediatex má od TÚ SR pridelené nasledovné číselné množiny: 0988 T00 XXX, 0988 T12 XXX (T=1,2,5,6,7), 0988 T13 XXX (T=2,5,6,7), 0988 T15 XXX (T=2,5,6,7), 0988 T16 XXX (T=2,5,6), 0988 T18 XXX (T=2,3,5,6,7), 0988 T20 XXX (T=5,6), 0988 T22 XXX (T=2,5,6), 0988 T23 XXX (T=1,2,5,6), 0988 T33 XXX (T=2,5,6), 0988 T44 XXX (T=4,5,6), 0988 T50 XXX (T=2,5,6,7), 0988 T52 XXX (T=2,5,6,7), 0988 T55 XXX (T=2,3,5,6,7), 0988 T56 XXX (T=2,5,7), 0988 T72 XXX (T=2,5,6,7), 0988 T88 XXX (T=2,5,6,7,8), 0900 T18 XXX (T=2,3,5,6,7), 0980 T00 XXX (T=2,3,5,6,7), 0980 T22 XXX (T=5,6), 0980 T50 XXX (T=2,3,5,6,7), 0980 T55 XXX (T=5,6),  0972 T50 XXX (T=2,3,5,6,7), 0972 T52 XXX (T=2,5,6,7), 0972 T55 XXX (T=2,5,6), 0972 209 XXX, 0972 222 XXX, 0972 223 XXX, 0972 234 XXX, 0976 T00 XXX (T=2,3,5,7), 0976 201 XXX, 0976 203 XXX, 0976 209 XXX, 0976 210 XXX, 0976 211 XXX, 0976 212 XXX, 0976 213 XXX, 0976 215 XXX, 0976 220 XXX, 0976 222 XXX, 0976 T33 XXX (T=2,3,5,7), 0976 244 XXX, 0976 250 XXX, 0976 250 XXX, 0976 252 XXX, 0976 253 XXX, 0976 254 XXX, 0976 T55 XXX (T=2,4,5,6,8), 0976 256 XXX, 0976 266 XXX, 0976 512 XXX, pričom „T“ je tarifné pásmo (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Päťmiestna, resp. trojmiestna kombinácia prístupového čísla služby môže byť vybraná z voľnej kapacity čísiel samotným poskytovateľom z pridelenej množiny od TÚ SR.
 • Služba Audiotex nie je povolená pre volania z verejných telefónnych automatov a zo zahraničia.
 • Užívateľovi je volanie na Audiotex spoplatňované v zmysle uvedenej ceny, resp. podľa platného cenníka jednotlivých telekomunikačných operátorov.
 • Maximálna dĺžka služby môže byť limitovaná a stanovená na základe zmluvy medzi Spoločnosťou a Operátorom.  Po dosiahnutí dohodnutého limitu bude služba Poskytovateľom ukončená.

 

Čl. 4 Práva a povinnosti spoločnosti Mediatex

 • Poskytovateľ má právo:
 • dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby pri plánovaných úpravách a nevyhnutných opravách technického zariadenia, meraniach alebo pri odstraňovaní porúch a v dobe mimoriadnych opatrení,
 • dočasne alebo trvalo prerušiť poskytovanie Služby užívateľovi z dôvodu nezaplatenia splatnej ceny telekomunikačnému operátorovi a to až do zaplatenia,
 • na zmenu prístupového čísla Služby; ak dôjde k systémovej zmene poskytovania služby Audiotex alebo k zmene číslovacieho plánu Telekomunikačného úradu SR. Užívatelia budú informovaní zverejnením nových prístupových čísiel Služieb.
 • Poskytovateľ je povinný:
 • zabezpečiť bez zbytočného odkladu odstraňovanie prípadných porúch, ktoré sa pri poskytovaní služby vyskytnú na strane poskytovateľa,
 • zabezpečiť ochranu osobných a evidovaných údajov užívateľov a telekomunikačného tajomstva v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo iné ujmy, ktoré vzniknú užívateľovi tým, že požadovaná telekomunikačná služba bola poskytovaná s poruchou, s obmedzením alebo nebola poskytnutá vôbec. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli užívateľovi a súvisia s obsahom prenášaných správ, rovnako nezodpovedá užívateľovi za ušlý zisk.
 • Zodpovednosť poskytovateľa za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia, čiastočného poskytnutia alebo poskytnutia telekomunikačnej služby Audiotex s poruchami je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej ceny za službu neposkytnutú, čiastočne poskytnutú alebo poskytnutú s poruchami. Poskytovateľ nie je povinný nahradiť užívateľovi Služby škody prevyšujúce poplatky súvisiace s používaním služby.
 • Poskytovateľ nezodpovedá za obmedzenie, resp. prerušenie poskytovania Služby alebo zníženie kvality poskytovania Služby v prípade, ak bola zapríčinená prevádzkovateľom telekomunikačnej siete alebo inou treťou stranou a vyššou mocou.

 

Čl. 5 Práva a povinnosti užívateľa

 • Užívateľ má právo:
 • na poskytnutie Služby v zmysle Všeobecných podmienok a za cenu podľa platnej tarify,
 • na bezodplatné odstránenie porúch technického alebo prevádzkového charakteru na strane poskytovateľa, ktoré vznikli na zariadeniach vo vlastníctve poskytovateľa,
 • na reklamáciu správnosti úhrady jej výšky a na reklamáciu kvality poskytnutej Služby.
 • Užívateľ je povinný:
 • používať Službu a jej označenie Audiotex iba podľa Zákona, Zmluvy uzatvorenej s telekomunikačným operátorom a Všeobecných podmienok, prípadne písomných pokynov a návodov spoločnosti Mediatex a pritom dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku,
 • na základe vyúčtovania telekomunikačným operátorom platiť ceny za poskytovanú Službu v súlade so Zmluvou, platnými Všeobecnými podmienkami a Tarifou Služby, pričom užívateľ výlučne zodpovedá za to, že úhrada cien bude uskutočnená v lehote splatnosti,
 • vykonať také opatrenia, ktoré znemožnia zneužitie Služby neoprávnenými osobami, pričom za dôsledky prípadného zneužitia zodpovedá užívateľ,
 • doplniť každé oznámenie zaslané spoločnosti Mediatex, ak bolo zaslané faxom, elektronickou poštou, telegraficky alebo iným spôsobom ako doručením originálu,
 • používať iba také koncové telekomunikačné zariadenia, ktorých technická spôsobilosť k pripojeniu na verejnú telekomunikačnú sieť v Slovenskej republike bola schválená alebo uznaná Telekomunikačným úradom SR.
 • Užívateľ uvedením údajov pri využívaní Služieb poskytovateľa, súhlasí s tým, aby poskytovateľ spracoval a evidoval údaje súvisiace s poskytovaním Služby. Uvedené údaje budú spracovávané v zmysle predpisov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch poskytovateľa.

 

Čl. 6 Ceny a platobné podmienky

 • Sadzby cien za poskytovanie Služby Audiotex, ako aj podmienky, za ktorých sa sadzby uplatňujú (ďalej len „Tarifa“) sú uvedené a užívateľovi účtované vo výške a spôsobom stanoveným Tarifou telekomunikačného operátora, s ktorým má užívateľ uzatvorenú zmluvu. Spôsob a forma úhrady, právo a podmienky na uplatnenie reklamácie na výšku účtovanej čiastky za Službu, výška sadzby, trvanie a podmienky uplatnenia príslušnej hovorovej jednotky (hovorová jednotka (HJ) predstavuje časový interval, za začiatok ktorého je užívateľovi účtovaná cena za zavolanie) pre rôzne druhy volaní sú uvedené v Tarife zmluvného telekomunikačného operátora – http://www.orange.sk/web/prevas/cennik/pdfcenniky.html,http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/dokumenty-a-pravne-informacie/dokumenty-na-stiahnutie/cenniky-sluzieb-mobilnej-siete/www.o2.sk/pre-vas/volania/cennik a pod..
 • Ceny za poskytnuté služby je užívateľ povinný uhradiť v lehote splatnosti uvedenej na príslušnom vyúčtovaní, resp. upomienke svojho zmluvného telekomunikačného operátora.

Čl. 7 Právo a súdna príslušnosť

 • Poskytovateľ sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Príslušnosť súdu je daná v súlade s Občianskym súdnym poriadkom podľa miesta bydliska alebo sídla užívateľa.
 • Poskytovateľ a užívateľ sa dohodli, že vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Zákona, sa spravujú Obchodným zákonníkom.

 

Čl. 8 Reklamačný poriadok

8.1. Užívateľ je oprávnený podať reklamáciu týkajúcu sa kvality poskytnutých služieb.

 • Reklamáciu je užívateľ oprávnený podať písomne a doručiť spoločnosti Mediatex na zverejnenú kontaktnú adresu v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Reklamácie, ktoré budú doručené poskytovateľovi po uplynutí 30 dňovej lehoty, alebo ktoré nebudú podané písomne, nebudú akceptované.
 • V písomnej reklamácii je užívateľ povinný uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, resp. sídla spoločnosti, IČO spolu s uvedením popisu Služby a kompletného prístupového čísla Služby, ktorého sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie.
 • Poskytovateľ rozhodne o reklamácii do 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu poskytovateľa. Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie. Pokiaľ je to vo vzťahu k predmetu reklamácie účelné, v rozhodnutí uvedie poskytovateľ aj krátke technické stanovisko, z ktorého vychádzal pri rozhodovaní o reklamácii. Poskytovateľ je povinný užívateľovi písomne oznámiť výsledok prešetrenia reklamácie najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa rozhodnutia o reklamácii.

 

Čl. 9 Záverečné ustanovenia

 • Text Všeobecných podmienok v slovenskom jazyku je záväzný.
 • Tieto Všeobecné podmienky sú uverejnené na internetových  stránkach www.mediatex.skwww.mzn.sk.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky na poskytovanie služby Audiotex doplňovať, prípadne zmeniť aj bez súhlasu užívateľa.
 • Ak sa niektoré ustanovenie Všeobecných podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Poskytovateľ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.
 • Tieto Všeobecné podmienky spoločnosti Mediatex s.r.o. na poskytovanie služby Audiotex nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 02. 10. 2012.